INFANZIA A MONTAGUTO, UNA NUOVA RUBRICA: SCRIVETECI UN VOSTRO EPISODIO CURIOSO!


“Infanzia a Montaguto” è la rubrica, rigorosamente in dialetto, del nostro giornale “Il Montagutese”. Questa che leggete è la seconda puntata. Sono due episodi divertentissimi raccontati da Mario Schiavone, in arte Mariott. A ogni numero del giornale, lanceremo una storia raccontata da voi. Con le più belle di esse, cercheremo di realizzare una raccolta, un libro. Almeno, ci proveremo. Intanto, leggetevi questi racconti!

INVIA IL TUO RACCONTO ALL’INDIRIZZO MAIL: materiale@montaguto.com

Un veterinario improvvisato – Nuj er’m sett figlj e patr’m s’eva da da fà p’ dà da mangià a tutt. Ogne ann crìscev nu par d puorc p fà sausicchij, suppr’ssat, pr’sutt e pur p fà lu ‘llard, ca po c facev’n la ‘nzogn p frij a lu post de l’uoglij ca mic tutt s lu putev’n p’rmett a quiri tiemp! Quann captav na purcell, la facev “sanà” (intervento per asportarle le ovaie) p n’n la fà figlià, accussì ngrassav chiù assaj e facev chiù lard. St’uprazione nn la facev lu vtrnarij, ma n’om prat’c ca lu chiamav’n “Lu sanapurcell”. Quera vot facès sanà na purcell neura. Cap’tàs  ca la f’rit facès ‘nf’zzion e la pov’ra bestij stev semp cul’cata d fianc e nè s’auzav e nè mangiav chiù. Sor’ma Gina tutt li juorn s m’ttev cu la santa pacienz a m’dcà la f’rìt ca er d’vntat nu buc e a c’rcà d falla mangià. Li juorn passavn ma la bestij jev chiù ‘ndret ca ‘nnanz. Na matin sor’ma jes ‘nda lu jusill p fà la m’dcazion, ma turnas subb’t dicenn a frat’m Lucian: “Lucià, vien a v’dè. Da la f’rit de la purcell jesc nn sul la materij ma pur n’acqua giallastra. Mo vid ca quann prim la bestij mòr!”
Frat’m jes a vdè e, m’ttenn’s a rìr, dicès a sor’m: “Che scèm ca sì ! Quer è p’scin! Cocche d’un a jut a p’scià nda la f’rìt de la purcell!” Mo, siccom lor er’n tutt gruoss e sul ij er lu criatur de la famiglij, facier’n quatt e quatt’ott e v’niern a c’rcà a mme.
“Marij Mà! Mo’ n’n t’niv n’atu post a ‘ndò ji a p’scià, ca propij ‘nda la f’rit d la purcell?” E parlenn parlenn, m ngrapav’n d bott! E ij: “A mme llà m scappav e là l’agg fatt! Essa s putèv pur spustà”.   E lor: “Mo assì la purcell mòr, tu li sausicchij t li può scurdà p quist’ann!”
Cunclusion: La matìn  appriess la bestij s’auzàs e s’ m’ttès a mangià e, cr’ditc o no, chian chian jès guarenn e ij d’ciett: “Mo vuj l’aviss’va sul guardà li sausicchij, ca assì n’n er p’ mme…”

Il funerale a una pecora morta – A quiri tiemp (er chiù o men lu 1950/51) ij tnev cing o seij ann. La famiglia mij s n’era jut da Muntaut e stev a Fogg, però ogne ttant a la staggion jevm a passà cocche juorn a lu paès. Quir’ann patr’m vulès ji a passa Natal a Muntaut e sta quatt juorn cu li cainat (li frat d mamm) ca stevn ancor a lu paes. Un d li cainat era ditt “M’nguccion” (a lu paes pur l ppret lu canuscev’n) e cu patr’m jevn accussi d’accord ca li chiamav’n “Cul e cammisa” e nziem  n’avev’n fatt d tutt li culur!
A me m piacev ji a Muntaut pcché li zij m purtavn ncampagn ngopp a la liucc a mangià c’rase, fich, nespule ecc. D viern, p Natal, m piacev g’rà l strad d lu paes cu li cumpagn mij p sent lu prufum d l’ pastarell e li tarall appena sfurnat. Na zija qua, nu parent là, c dev’n cocche cos da mett sott a li dient p’ sent pur lu sapor e no sul lu prufum. Nu juorn d quir ca stemm a Muntaut p Natal, patrìm e li cainat s n’ jer’n ‘ncampagn a la massaria d Munguccion e d’ciern a l’ femmn ca la ser, a la calat d lu sol, s n’ turnavn a lu paes. Strada facenn (er’n quas arr’vat) ncuntrar’n nu vcin d massaria ca purtav na pecura mort  ‘ngopp a lu ciucc.
“Uagliò, andò vaj cu ssa pecura ‘ngopp a lu ciucc?”, c d’ciern. Quir r’spunnes ca la vacca l’avev ngurnata e la stev jenn a drubbcà.
“A drubbcà? Mo, lass’la qua ca prim c’ facim lu fun’ral e po la drubbcam nuj”.
S la cucnar’n e s la strafucar’n tutt nda na vot. S spulcarn accussi buon pur l’ossr, ca li can c truvarn poc e nient! Mic s putev’n nzuccà a mangià senza vèv, no? A turn  jev’n e vnev’n cu lìamml da la vott d lu vin. Quann fnier’n, la vott ara sc’mat d nu palm.
Mo, ndrment mangiavn, vnès a juccà e quann ascier’n for c stev già nu palm d nèv nterr. N’z la sntiern d turnà a lu paes p paur ca la nev ‘nfurzava. Pruvar’n a culcars ma n’z putev’n addorm pcchè tnev’n tropp call! (Lu vin c vullèv ‘nguorp!).
“Allungam’c nu poc ‘ngopp la nèv accussì c’arrfrscham nu poc e po’ vid ca pigliam suonn”, d’ciern e accussì facier’n.
Sì, pigliar’n suonn ma for stess, ‘ngopp la nèv!  La matin appriess l’ ffamiglij, ca èvn stat tutt la nott n’pnzier, mannar’n cocchedun a l’ c’rcà.  L truvar’n tutt’e tre ancor for d la cas, nda na buca nmiezz a la nev ca tant er lu ffuoc ca t’nevn nguorp ca èv squagliat la nev attuorn a lor e erìn f’nut cu li rin sop a l’erv!

Mario Schiavone

2009-07-12 23:48:58

3

Seguici sui social e metti mi piace!

Commenti

comments

Lascia un commento